Deklaracja dostępności


Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sob.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej 2011.03.02r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Zdjęcia nie posiadają napisu alternatywnego
• W filmach brak napisów
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
• niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
• hiperłącza nie posiadają opisu tekstowego
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-06

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

zpo2@um.bialystok.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7482 120.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej.. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. podświetlane linki.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Bohaterów Monte Cassino 25. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.2. Pozostałe wejścia na co dzień są zamknięte.
3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
5. Szkoła posiada 4 kondygnacje. Budynek nie posiada wind.
6. Dla osób na wózkach dostępny jest parter, gdzie znajduje się platforma do przemieszczania osób niepełnosprawnych.
7. W szkole są dwie toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedna – parter, druga – część sportowa..
8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
9. Przed szkołą znajduje się parking dla samochodów osobowych. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
12. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
13. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Skip to content