Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Samorządowym Ognisku Baletowym w Białymstoku

Rada Rodziców SOB stanowi reprezentację ogółu rodziców uczestników zajęć. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem placówki i  Radą Pedagogiczną w realizacji zadań placówki.

Do zadań Rady Rodziców w szczególności należy:

  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania działalności SOB;
  2. podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków pracy placówki;
  3. udzielanie fachowego doradztwa w sprawach remontów i modernizacji placówki oraz zakupu sprzętu i konserwacji urządzeń;
  4. współpraca w realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych placówki.

W celu wspierania działalności statutowej placówki, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek uczestników zajęć oraz z innych źródeł.

Wpłaty na Radę Rodziców można przekazywać bezpośrednio przelewem na konto bankowe:

Rada Rodziców przy Samorządowym Ognisku Baletowym w Białymstoku

Santander Bank Polska

54 1500 1344 1213 4005 5326 0000

W tytule wpłaty należy wpisać nazwę grupy,  imię i nazwisko nauczyciela oraz imię i nazwisko dziecka.

Skip to content